Polityka prywatności

Polityka prywatności zawiera zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkowniku, w tym przy składaniu przez Użytkownika zapytań oraz zamówień na oferowane przez Kancelaria Adwokacka Krzysztof Bednarz.
Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikowi Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123) oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1)
W Polityce Prywatności zawarliśmy informacje w jaki sposób korzystamy z udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych, w jaki sposób je zabezpieczamy oraz jakie przysługują Użytkownikowi prawa i obowiązki.

Definicje
Administrator Danych Osobowych (ADO) – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies.
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis internetowy.
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem  http://www.soktee.pl

Pliki Cookies – to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności

Dane Administratora Danych Osobowych
Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Krzysztof Bednarz – al. Jana Pawła II, 13/191
37-450 Stalowa Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Posiadająca numer NIP:  8651015633. Kontakt z firmą w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: adwokat@krzysztofbednarz.pl

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Firma przetwarza Pana/Pani dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.
Pana/Pani dane osobowe Administrator przetwarza:
w celu zawarcia i wykonania umowy o usługę, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
w celu realizacji marketingu skierowanego do potencjalnych oraz obecnych klientów w celach handlowych oraz reklamowych, w związku z oferowanymi przez administratora produktami i usługami – podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym przypadku uzasadnionym interesem administratora jest budowanie relacji z klientami;
w celu potwierdzenia tożsamości, Pana/Pani dane przetwarzane są na podstawie czynności zmierzających do zawarcia umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
w celu poprawy obsługi oraz rozwoju działalność, na podstawie analizy danych w systemach administrator może oferować nowe produkty oraz usługi, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora -art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
w celu prowadzenia rejestrów związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, administrator przetwarza dane ponieważ przepisy RODO nakładają określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności, np. jeżeli zgłosi Pan/Pani np. sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych, administrator musi wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego. Podstawą dla takiego przetwarzania jest obowiązek prawny – art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, realizujemy prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami klientów i osób trzecich;
w celu archiwalnym i dowodowym administrator przetwarza dane osobowe na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą posłużyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym, w ten sposób administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
w celu administrowania stroną internetową, dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach, przy każdorazowym korzystaniu z serwisu administratora. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora w postaci transmisji danych, których żąda Pana/Pani przeglądarka – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
a nadto Administrator Danych Osobowych przetwarzana dane osobowe poprzez:
Kontakt telefoniczny
W przypadku kontaktowania się Pana/Pani z administratorem drogę telefoniczną w sprawach, które nie są związane z zawartą umową lub świadczonymi usługami, administrator może żądać podania Pana/Pani danych osobowych, tylko wtedy gdy będzie to niezbędne do załatwienia sprawy, której dotyczy kontakt. W takim wypadku podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą – art. 6 ust 1 lit. f RODO.

Wymóg podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy lub aby spełnić inne Pana/Pani oczekiwania lub żądania.
Aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego administrator nie jest w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.
Aby móc się skontaktować z Panem/Panią za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie adresu e-mail — bez tego administrator nie jest w stanie udzielić Panu/Pani odpowiedzi.
Aby móc się skontaktować z Panem/Panią za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie adresu do korespondencji — bez tego administrator nie jest w stanie udzielić Panu/Pani odpowiedzi.
Odmowa podania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości świadczenia przez administratora usługi lub niewykonaniem Pana/Pani żądania.
Komu i w jakich okolicznościach możemy przekazać Pana/Pani dane:
Pana/Pani dane możemy przekazać uprawnionym do otrzymywania takich informacji organom lub instytucjom oraz podmiotom, które pomagają nam prowadzić naszą stronę www i aplikację, np. wspierają nas w kampaniach marketingowych, serwisują nasze oprogramowanie, dostarczają, zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych itp. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Przekazanie może odbywać się na podstawie zawartej umowy i tylko tym, którzy gwarantują, że Pana/Pani dane będą odpowiednio chronione i przetwarzane zgodnie z prawem.
Czas przetwarzania danych
Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania. Okres przetwarzania danych może został przedłużony w przypadku gdy przetwarzania jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

• żądania dostępu do swoich danych osobowych;
• żądania sprostowania swoich danych osobowych;
• żądania usunięcia swoich danych osobowych;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
• żądania przenoszenia danych osobowych.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania udzieli Panu/Pani informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Pana/Panią żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
W każdym wypadku administrator danych osobowych poinformuje Pana/Panią o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.
Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pan/Pani prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Pana/Pani – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

Skarga do organu nadzorczego
Jeśli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Pana/Pani dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływa.

Zmiany Polityki prywatności

Polityka prywatności została przyjęta i obowiązuje od dnia 23 stycznia 2020 r. Polityka prywatności będzie na bieżąco przeglądana i w razie potrzeby aktualizowana.