Prawo cywilne Stalowa Wola

Kancelaria prawna świadczy kompleksową obsługę spraw, począwszy od poradnictwa przez prowadzenie postępowania przedsądowego, zapewnienie reprezentacji przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także w postępowaniu egzekucyjnym. Prawo cywilne Stalowa Wola w zakresie:

Prawa własności i innych praw rzeczowych:
 • powództwo o wydanie rzeczy ( powództwo windykacyjne);
 • powództwo o przywrócenie stanu zgodnego z prawem (powództwo negatoryjne);
 • ochrona naruszonego posiadania;
 • stwierdzenie zasiedzenia;
 • zniesienie współwłasności;
 • rozgraniczenie nieruchomości;
 • ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu;
 • postępowanie wieczystoksięgowe
Prawa zobowiązań:
 • dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania albo nienależytego wykonania umów: sprzedaży, dostawy, o dzieło, robót budowlanych, leasingu, pożyczki, zlecenia, komisu, przewozu, ubezpieczenia, poręczenia, spółki cywilnej, darowizny;
 • dochodzenia roszczeń z czynów niedozwolonych: o odszkodowanie, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę w związku z wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem przy pracy, błędem w sztuce medycznej;
 • tworzenie i redagowanie umów, analiza i doradztwo w zakresie treści umów, negocjowanie w imieniu Klienta treści umów;
 • doradztwo w zakresie interpretacji lub zmian treści umów już zawartych.
Korzystając z pomocy Kancelarii Adwokackiej w zakresie redagowania umów Klient unika wielu kłopotów związanych z nieprecyzyjnymi bądź rażąco niekorzystnymi zapisami umowy. Jest to tym bardziej istotne, że zwykle z daną umową wiąże się określone ryzyko finansowe, a zapisy umowy powinny być tak skonstruowane, żeby nie istniała potrzeba ich późniejszej renegocjacji.
Prawa spadkowego:
 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • dział spadku;
 • dochodzenia roszczeń o zachowek;
 • ustalenie nieważności testamentu;
 • odpowiedzialność za długi spadkowe;
Ochrona dóbr osobistych
Ochrona konkurencji i konsumentów